logo
Sme.sk | Považská Bystrica | Press foto | Air show v Slavnici

nedeľa 10. 6. 2012 21:06 | Viera Žaludková
© 2012 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Aktuálna predpoveď v lokalite Považská Bystrica
14:00
21.0°C
17:00
19.0°C
20:00
13.0°C
 
 
späť na SME.sk
ANKETA