logo
Sme.sk | Považská Bystrica | Press foto | Deň gulášu v Ihrišti 1.
pondelok 7. 5. 2012 9:13 | Milan Kováčik
© 2012 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Aktuálna predpoveď v lokalite Považská Bystrica
1:00
2.0°C
4:00
2.0°C
7:00
2.0°C
 
 
späť na SME.sk
ANKETA