logo
Sme.sk | Považská Bystrica | Press foto | Deň gulášu v Ihrišti 1.
pondelok 7. 5. 2012 9:13 | Milan Kováčik
© 2012 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Aktuálna predpoveď v lokalite Považská Bystrica
23:00
10.0°C
2:00
12.0°C
5:00
12.0°C
 
 
Penzión Anton

Sv.Cyrila a Metoda 830, Teplička nad Váhom

ďalšie info denné menu
späť na SME.sk
ANKETA